دانلود پیکره پاسخ

پیکره خلاصه ساز متون خبری فارسی - تک سندی
پیکره خلاصه ساز متون خبری فارسی - چند سندی