آزمایشگاه تخصصی فناوری وب WTLAB 

آدرس : مشهد – بلوار وکیل آباد – دانشگاه فردوسی مشهد –  دانشکده مهندسی – واحد فناور 12

تلفن های تماس  :

05138806163

0518806065

05138805150

ایمیل :  info@wtlab.ir