دکتر محسن کاهانی

سرپرست آزمایشگاه

استاد گروه کامپیوتر 
دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر محمد الله بخش

هیات علمی  

دانشیار گروه کامپیوتر
دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر بهشید بهکمال

هیات علمی 

استادیار گروه کامپیوتر 
دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر فاطمه پور غلامعلی

همکار پژوهشی 

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر احسان عسگریان

همکار پژوهشی

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر فتانه زرین کلام

همکار پژوهشی 

مهندسی نرم افزار
دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مریم خدابخش

همکار پژوهشی 

مهندسی نرم افزار
دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر آصف پور معصومی

همکار پژوهشی 

مهندسی نرم افزار
دانشگاه فردوسی مشهد

مهندس‌سیداحمدطوسی

مسئول هماهنگی

مهندسی کامپیوتر
دانشگاه فردوسی مشهد

دانشجویان دکتری

رضا سعیدی

نادیه آرمین

زهرا کیوانلو

حوا علیزاده

رامین رضوانی

مهسا خراسانی

محمود سلطانی

رحمان جلایر

مصطفی میرزایی

آزاده جلالی

دانشجویان کارشناسی ارشد

سحر رضا زاده

آمر اللعیبی
دانشجوی بین الملل

عمار النور
دانشجوی بین الملل

فاطمه پاسبان

سجاد حقیقت

الهام کدخدا

مرضیه یاوری

فریبا محمدزاده

فاطمه موسوی فرد

هدیه نادری

مائده ناصری

سحر قصابی

ابوالفضل مهاجری

یاسر صالح آبادی

حمید رضا تقی زاده

سمیه سلطانی