فارغ التحصیلان مقطع دکتری

دکتر بهشید بهکمال
وب معنایی و داده های پیوندی

چکیده پایان نامه

دکتر صمد پایدار
آزمون نرم افزار

چکیده پایان نامه

دکتر محسن کامیار
بازیابی اطلاعات

چکیده پایان نامه

دکتر هادی زاهدی
پردازش زبان طبیعی

چکیده پایان نامه

دکتر آصف پور معصومی
فرآیندکاوی

دکتر احسان عسگریان
پردازش زبان طبیعی

چکیده پایان نامه

دکتر عیسی نجفی
وب معنایی و داده های پیوندی

دکتر امید میلانی فرد
وب معنایی

چکیده پایان نامه

دکترفتانه زرین کلام
تحلیل شبکه های اجتماعی

چکیده پایان نامه

دکتر فاطمه پور غلامعلی
پردازش زبان طبیعی

چکیده پایان نامه

دکتر مریم خدابخش
تحلیل شبکه های اجتماعی

چکیده پایان نامه

دکتر اکرم فتحیان
وب معنایی و داده های پیوندی

چکیده پایان نامه

دکتر سمیه اسدی فر
پردازش زبان طبیعی

دکتر سید محمد رضوی
داده های حجیم و گراف دانش

چکیده پایان نامه