• معرفی
  • تازه‌ها
  • دستاورد‌ها
  • لینک‌های مرتبط

تیم فرآیندکاوی

آزمایشگاه تخصصی فناوری وب

کاوش فرآیند موضوع نسبتا جوانی می‌باشد که بین هوش محاسباتی و داده کاوی از یک سو و مدل‌سازی فرآیند و آنالیز از دیگر سو قرار می‌گیرد. هدف کاوش فرآیند, کشف، نظارت و ارتقای فرآیندهای واقعی از طریق استخراج دانش از داده‌های ذخیره شده‌ی قابل خواندن از سیستم‌های اطلاعاتی امروزه می‌باشد. کاوش فرآیند یا ProcessMining بیشتر به تجزیه و تحلیل فرآیند‌ها با استفاده از داد‌ های رویداد می‌پردازد [FIS01,AAL00,AAL02,LAW97]. تکنیک‌های کلاسیک داده کاوی نظیر خوشه‌بندی، طبقه‌بندی، کاوش قانون و … برروی مدل‌های فرآیندی کسب و کار تمرکز ندارند و فقط برای تجزیه و تحلیل گام مشخصی در فرآیند کلی استفاده می‌شوند. کاوش فرآیند برروی فرآیندهای انتها به انتها تمرکز داشته و امکان‌پذیر هم می‌باشد چراکه داده‌های در دسترس رویداد، روز‌به‌روز بیشتر می‌شوند و تکنیک‌های کشف فرایند جدید و همچنین تکنیک‌های چک کردن هم‌خوانی هم در حال توسعه‌ی روز افزون می‌باشند. تکنیک‌های کاوش فرایند از داده‌های وقایع ثبت شده برای کشف, تجزیه و تحلیل و ارتقای فرآیندهای کسب و کار استفاده می‌شود. کاوش فرآیند، به معنای کشف و نظارت و ارتقای فرایندهای واقعی با استفاده از دانش استخراج شده از event log‌های موجود در سیستم‌های اطلاعاتی امروزه می‌باشد. هر رویداد در یک رویداد ثبت شده به یک فعالیت اشاره دارد و مرتبط با یک مورد (نظیر یک نمونه فرآیند) می‌باشد.
«برای آشنایی بیشتر با فرآیند‌کاوی می‌توانید به اینجا مراجعه نمایید.»

ایمان سلطانی

رحمان جلایر

یاسر صالح آبادی

حمید تقی زاده

کنفرانس

باقی مطالب

ژورنال ها

باقی مطالب

منابع مفید

باقی مطالب