• معرفی
  • تازه‌ها
  • دستاورد‌ها
  • لینک‌های مرتبط

تیم فرآیندکاوی

آزمایشگاه تخصصی فناوری وب

کاوش فرآیند موضوع نسبتا جوانی می‌باشد که بین هوش محاسباتی و داده کاوی از یک سو و مدل‌سازی فرآیند و آنالیز از دیگر سو قرار می‌گیرد. هدف کاوش فرآیند, کشف، نظارت و ارتقای فرآیندهای واقعی از طریق استخراج دانش از داده‌های ذخیره شده‌ی قابل خواندن از سیستم‌های اطلاعاتی امروزه می‌باشد. کاوش فرآیند یا ProcessMining بیشتر به تجزیه و تحلیل فرآیند‌ها با استفاده از داد‌ های رویداد می‌پردازد [FIS01,AAL00,AAL02,LAW97]. تکنیک‌های کلاسیک داده کاوی نظیر خوشه‌بندی، طبقه‌بندی، کاوش قانون و … برروی مدل‌های فرآیندی کسب و کار تمرکز ندارند و فقط برای تجزیه و تحلیل گام مشخصی در فرآیند کلی استفاده می‌شوند. کاوش فرآیند برروی فرآیندهای انتها به انتها تمرکز داشته و امکان‌پذیر هم می‌باشد چراکه داده‌های در دسترس رویداد، روز‌به‌روز بیشتر می‌شوند و تکنیک‌های کشف فرایند جدید و همچنین تکنیک‌های چک کردن هم‌خوانی هم در حال توسعه‌ی روز افزون می‌باشند. تکنیک‌های کاوش فرایند از داده‌های وقایع ثبت شده برای کشف, تجزیه و تحلیل و ارتقای فرآیندهای کسب و کار استفاده می‌شود. کاوش فرآیند، به معنای کشف و نظارت و ارتقای فرایندهای واقعی با استفاده از دانش استخراج شده از event log‌های موجود در سیستم‌های اطلاعاتی امروزه می‌باشد. هر رویداد در یک رویداد ثبت شده به یک فعالیت اشاره دارد و مرتبط با یک مورد (نظیر یک نمونه فرآیند) می‌باشد.
«برای آشنایی بیشتر با فرآیند‌کاوی می‌توانید به اینجا مراجعه نمایید.»

ارائه فرایند کاوی – مجید ذوقی

آقای مهندس مجید ذوقی در زمینه فرایند کاوی و فرایندهای دیجیتالی در محل آزمایشگاه فناوری وب ارائه داشتند که اسل...
مشاهده

کنفرانس

باقی مطالب

ژورنال ها

باقی مطالب

منابع مفید

باقی مطالب