چرا داده کاوی؟

ما در جهانی زندگی می کنیم که روزانه انواع مختلفی از داده تولید و جمع آوری می شود. تحلیل این داده ها یک نیاز اصلی و اساسی است. ما در عصر اطلاعات زندگی می کنیم و ترابایت ها و پتابایت ها داده به صورت روزانه در شبکه های کامپیوتری، وب و منابع مختلف داده قرار می گیرد؛ از جنبه های تجاری، علم، مهندسی بگیرید تا پزشکی و تقریبا همه جنبه های زندگی.

بنابراین چرا داده کاوی مهم است؟

حجم داده های تولید شده هر دو سال دو برابر می شود. داده های بدون ساختار به تنهایی 90 درصد جهان دیجیتال را تشکیل می دهند. از طرفی اطلاعات بیشتر لزوما به معنای دانش بیشتر نیست. لذا باید دقت کرد تا داده درست را انتخاب کرد و بر مبنای آن تصمیم گرفت، در نتیجه:

داده کاوی اجازه می دهد:

  • تمام عناصر پرت و تکراری موجود در داده های خود را الک کنید.
  • متوجه شوید کداک داده مرتبط است تا از آن اطلاعات برای ارزیابی نتایج احتمالی استفاده کنید.
  • سرعت گرفتن تصمیمات آگاهانه را افزایش دهید.
  • از تجزیه و تحلیل و پیش بینی در داده کاوی برای آشکارسازی بینش های جدید داده ها استفاده کنید.