پیکره فرقان

پیکره قرآنی فرقان
توضیحات و مستندات
دانلود پیکره گردآوری شده

طراحي و پياده‌سازي پيكره متني قرآن كريم در قالب RDF و به شكل محتواي الكترونيكي در بر گیرندهی هر گونه اطلاعات مفید و سودمند برای انجام عملیات متن کاوی، اصلی ترین بخش پروژه‌ی ما را به خود اختصاص داده است.

ما در فاز اولیهی پروژه، پیکره‌های قرآنی موجود را جمع آوری کرده و به طور دقیق مورد بررسی قرار دادیم و با توجه به نیازهای فعلی و اطلاعات لازم برای گام‌های بعدی پروژه و انجام عملیات متن کاوی بر روی قرآن تصمیم گرفتیم که در نهایت، یک قالب ثابت برای سوره، صفحات، حروف الفبایی و آیات قرآن کریم در نظر گرفته و در فاز بعد با گردآوری پیکره‌های مناسب و موجود، محتوی این RDF‌ها را با برنامه نویسی تکمیل نمودیم و فاز بعدی پروژه، انتشار داده‌ها بر روی وب می‌باشد.

انتشار داده‌های قرآنی به صورت RDF بر روی سایت WTLab

در حال حاضر برای هر کدام از سوره‌ها و آیه‌ها، حروف الفبایی و صفحات یک URI تخصیص دادهایم و اطلاعات موجود پس از تکمیل، آماده‌ی انتشار به صورت RDF بر روی سایت WTLabمی‌باشند.

 • به عنوان مثال تخصیص URIبرای صفحهی اول قرآن کریم، سورهی حمد و همچنین اولین آیه از سوره ی حمد به صورت زیر صورت خواهد بود:

http://wtlab.um.ac.ir/LinkData/Quran/P/1

http://wtlab.um.ac.ir/LinkData/Quran/1

http://wtlab.um.ac.ir/LinkData/Quran/1/1

 

قالب RDF‌های در نظر گرفته شده برای پروژه به صورت زیر می‌باشد:

قالب RDF در نظر گرفته شده برای قرآن:

 • لینکهای مربوط به توصیفات مفهوم سوره
 • لینکهای مربوط به مفهوم سوره در سایر آنتولوژیها
 • عنوانپروژه
 • دانلودمستندات پروژه
 • مجریپروژه
 • زیرنظر
 • آزمایشگاه
 • تقدیرو تشکر از دست اندرکاران و همکاران
 • لینک دسترسیبه قرآن از طریق سوره ها
 • لینک دسترسیبه قرآن از طریق صفحات
 • لینکHTML  اطلاعات پروژه

قالب RDF در نظر گرفته شده برای دسترسی از طریق سورهها:

 • لینکهای مربوط به توصیفات مفهوم سوره
 • لینکهای مربوط به مفهوم سوره در سایر آنتولوژیها
 • لینک تمامی سوره های قرآن
 • لینکHTML صفحه

قالب RDF در نظر گرفته شده برای دسترسی از طریق صفحهها:

 • لینکهای مربوط به توصیفات مفهوم سوره
 • لینکهای مربوط به مفهوم سوره در سایر آنتولوژیها
 • لینک تمامی صفحه های قرآن
 • لینکHTML صفحه

قالب RDF در نظر گرفته شده برای سوره:

 • لینک های مربوط به توصیفات مفهوم سوره
 • لینک های مربوط به مفهوم سوره در سایر آنتولوژیها
 • لینک فارسی سوره در Wikipedia
 • لینک انگلیسی سوره در Wikipedia
 • لینکسوره در dbpedia
 • لینکخلاصه توضیحات سوره در تفسیر نور
 • لینکدانلود پی دی اف توضیحات کامل سوره در تفسیر نور
 • پخشصوتی سوره
 • شماره‌ی سوره
 • جزء‌های در بر گیرنده‌ی سوره
 • حزب‌های در بر گیرنده‌ی سوره
 • برچسبسوره
 • نام سوره به زبان انگلیسی
 • نام سوره به زبان عربی
 • معنی نام سوره بهانگلیسی
 • معنی نام سوره به زبان فارسی
 • توضیحاتسوره به انگلیسی
 • توضیحات سورهبه زبان فارسی
 • مکی یا مدنی بودن سوره
 • URIصفحه‌ی آغازین سوره در قرآن عثمان طه
 • تعداد آیه‌های سوره
 • تعداد سجده‌های سوره
 • تعداد سجده‌های واجب سوره
 • URIسوره‌ی قبلی
 • URIسوره‌ی بعدی
 • شماره ترتیب نزول سوره
 • تعداد بخش‌ها و مباحث مجزای سوره برای قرائت در نماز (Rukus)
 • آیا سوره با حروف مقطعه آغاز می‌شود؟
 • شروع سوره با چندمین آیه از قرآن کریم است؟
 • لینکHTML سوره
 • لینک به URIآیات سوره

قالب RDF در نظر گرفته شده برای آیه:

 • لینک های مربوط به توصیفات مفهوم آیه
 • لینک های مربوط به مفهوم آیه در سایر آنتولوژیها
 • شماره آیه
 • برچسب آیه
 • چندمین آیه از قرآن کریم
 • جزء در بر گیرنده‌ی آیه
 • حزب در بر گیرنده‌ی آیه
 • متن آیه به زبان عربی
 • ترجمه‌ی آیه به زبان فارسی
 • ریشه یابی ترجمه ی آیه به فارسی
 • برچسب زنی ترجمه ی آیه به فارسی
 • ترجمه‌ی آیه به زبان انگلیسی
 • ریشه یابی ترجمه ی آیه به انگلیسی
 • برچسب زنی ترجمه ی آیه به انگلیسی
 • لینک به متن عربی آیه به همراه سه ترجمه فارسی و چهار ترجمه انگلیسی
 • مفاهیم ذکر شده در آیه
 • URIسوره‌ی در بر گیرنده آیه
 • وضعیت سجده داشتن آیه
 • URIصفحه در بر گیرنده‌ی آیه
 • تعداد کلمات به کار رفته در آیه
 • تعداد تکرار هر کدام از حروف الفبا در آیه (با اشاره به URIحرف)
 • تعداد نقاط به کار رفته در حروف بکار رفته در آیه
 • تعداد تکرار هر کدام از حرکات، تنوین‌ها، سکون و تشدید به کار رفته در آیه (با اشاره به URIنشانه)
 • لینک به URIصفحه شامل متن صرف و نحو شده‌ی آیه با فرمت مناسب
 • لینکHTML آیه

 

قالب RDF در نظر گرفته شده برای متن صرف و نحو شده‌ی آیه با فرمت مناسب:

 • لینک های مربوط به توصیفات مفهوم صرف و نحوآیه
 • متن صرف و نحو شده‌ی آیه با فرمت مناسب
 • لینکHTML صرف و نحو آیه

قالب RDF در نظر گرفته شده برای شماره صفحه:

 • لینک های مربوط به توصیفات مفهوم صفحه
 • شماره صفحه
 • URIآیه‌های داخل صفحه به ترتیب
 • لینک به URIصفحه‌های قبل و بعد
 • لینکHTML صفحه

 

 

 قالب RDF در نظر گرفته شده برای حروف و اعراب و نشانه‌ها:

 • لینکهای مربوط به توصیفات مفهوم حروف الفبایی
 • لینکهای مربوط به مفهوم حروف الفبا در سایر آنتولوژیها
 • آدرس هر حرف یا علامت(مثلا: http://wtlab.um.ac.ir/LinkData/Quran/ba )
 • زبان حرف
 • نام حرف
 • صدای حرف
 • اشکال مختلف حرف
 • تعداد نقطه‌های هر نشانه
 • لینک حرف درwikipedia
 • لینک حرف درdbpedia
 • اندیس حرف در حروف ابجد
 • عدد حرف در حروف ابجد
 • لینکHTML حرف

 

با قالب‌های در نظر گرفته شده برای سوره، آیه، صفحه، صرف و نحو آیات و حروف الفبایی و تکمیل اطلاعات فوق، دامنه‌ی وسیعی از اطلاعات مفید و سودمند را برای انجام عملیات متن کاوی برای پژوهشگران و محققان قرآنی فراهم آورده ایم.

با بهره گیری از دانش هوشمند متن كاوي (Text mining) بر روی پيكره هاي متني برچسب گذاري شده قرآن کریم و تهیه آنتولوژی یا هستان شناسی جامعی از مفاهیم موجود در قرآن کریم، سعی در تبيين اعجاز زباني قرآن كريم با دستيابي به لايه هاي نامشهود زباني اين متن الهي خواهیم داشت.

لازم به ذکر است که کلیه مفاهیم و موجودیتهای موجود در پیکرهی جمعآوری شده، به آنتولوژیها و مفاهیم مشابه با آنها در وب، لینک داده شدهاند. به طوری که پیکرهی موجود در حال حاضر شامل بیش از 350.000 پیوند میباشد که تعداد 33.854 مورد از آنها منحصر بفرد میباشد. در کل پیکرهی تهیه شده بیش از 13.298 RDF وجود دارد. همچنین 13.300 فایل HTML (صفحه وب) برای بازنمایی اطلاعات RDFها وجود دارد.

در نسخه 2 پیکره فرقان، مشکلات گزارش شده از بخش RDF برخی از آیات برطرف گردیده و همچنین بخش صرف و نحو آیات به شکلی ساختارمند و در قالب RDF ارائه گردیده است که امکان پرس و جوی بهتر بر روی بخش صرف و نحو آیات بوسیله ابزارهای مرتبط فراهم گردیده است. لازم به ذکر است برچسبهای مربوط به بخش صرف و نحو آیات از پیکره تولید شده توسط گروه پژوهشی پردازش رایانه ای قرآن کریم – دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز استخراج گردیده است.