پایان نامه دکتری

عنوان: کاوش معنایی علایق کاربران از شبکه های اجتماعی با مدلسازی موضوعات

استاد راهنما: آقای دکتر محسن کاهانی

نگارنده: خانم فتانه زرین کلام

تابستان 1397