پایان نامه دکتری

عنوان: شناسایی رویداد شخصی کاربران از رسانه هاي اجتماعی

استاد راهنما: آقای دکتر محسن کاهانی

نگارنده: خانم مریم خدابخش

تابستان 1397