ابزارهای مهم تحلیل داده

در تحلیل داده چندین گام مهم وجود دارد از قبیل ذخیره سازی، انتقال و پردازش داده گرفته تا مصورسازی نتایج.

در این تصویر مهمترین ابزارهای حوزه تحلیل داده را در هر گام مشاهده می کنید.