حوزه های شهر هوشمند

1-Business-related domains (دامنه های مرتبط با کسب و کار):بهبود کارایی و کیفیت مدیریتی؛ استفاده از بسترها و روش های کارآمدتر لجستیک و زنجیره تامین؛ تبلیغات گسترده تر و دقیق تر؛ گسترش شرکای تجاری و مشتریان؛ تسهیل کارآفرینی و سرمایه گذاری؛ ارتقاء فعالیت های تجاری در یک شهر مانند تولید، بازرگانی، کشاورزی و مشاوره و پرورش نوآوری.

زیرمجموعه های دامنه مرتبط با کسب و کار:

 • Smart Advertisement (تبلیغات هوشمند)
 • Smart Agriculture (کشاورزی هوشمند)
 • Entrepreneurship (کارآفرینی)
 • Enterprise management (مدیریت سازمانی)
 • Logistics (لجستیک)
 • Innovation (نوآوری)
 • Supply chain (زنجیره تامین)
 • Transaction (معامله)

2-Citizen-related domains (دامنه های مرتبط با شهروندی):سفر و حرکت موثر؛ دسترسی داشتن به اطلاعات متنی به طور دقیق و در زمان واقعی در زندگی روزمره؛ خدمات عمومی ضروری با کیفیت بالا مانند آموزش، مراقبت های بهداشتی و ورزش؛ غنی سازی فعالیت های اوقات فراغت، برقراری ارتباط و به اشتراک گذاری بیشتر با دیگران.

زیرمجموعه دامنه مرتبط با شهروندی:

 • تحصیلات
 • سرگرمی
 • سلامت هوشمند
 • حمل و نقل هوشمند
 • ترافیک هوشمند
 • انسجام اجتماعی
 • مصرف و اقتصاد
 • گردشگری

3-Environment-related domains (حوزه های مرتبط با محیط زیست):ارائه خدمات پایدار، اقتصادی و تامین آب با در نظر گرفتن رفتار شهروندان؛استفاده بیشتر از انرژی سبز یا تجدیدپذیر؛ بازیافت و تصفیه زباله به طور کارآمد و ایمن؛ کاهش و جلوگیری از آلودگی در شهر؛ ارائه تحرک، مخابرات، اطلاعات و تمامی امکانات دیگر در فضاهای مختلف شهری.

زیرمجموعه دامنه مرتبط با محیط زیست:

 • ساختمان ها
 • خانه های هوشمند
 • کنترل آلودگی
 • فضای عمومی
 • انرژی تجدیدپذیر
 • شبکه هوشمند
 • مدیریت پسماند
 • جامعه
 • انرژی هوشمند
 • مدیریت آب

4-Government-related domains (حوزه های مرتبط با دولت):بهبود کارایی داخلی و خارجی دولت؛ امکان دسترسی شهروندان و سایر سازمان‌های مربوطه به اسناد و سیاست‌های رسمی؛ حصول اطمینان از کارآمدی خدمات عمومی؛ نظارت و مدیریت ایمنی عمومی؛ واکنش سریع و موثر در شرایط اضطراری.

زیرمجموعه حوزه مرتبط با دولت:

 • نظارت شهری
 • دولت الکترونیک
 • پاسخ اضطراری
 • امنیت عمومی
 • خدمات عمومی
 • دولت شفاف
 • خدمات شهر هوشمند
 • مدیریت بحران