کارگاه سالانه wtlab2021

نحوه شرکت و پرداخت هزینه: 

علاقمندان به شرکت در این برنامه با توجه به توضیحات مندرج در صفحه  مربوطه می توانند هزینه شرکت در کارگاه/کارگاههای مورد نظر خود را به شماره کارت 6037997365537100 به نام محسن کاهانی  نزد بانک ملی ایران واریز نمایند.

توجه مهم : لطفا پس از واریز مبلغ مورد نظر فرم شرکت در کارگاه را تکمیل نموده و چهار شماره آخر(سمت راست) کارت  و یا شماره حساب مبدا پرداخت را در محل مورد نظر در فرم ثبت نام وارد نمایید .