کارگاه آشنایی با ابزارهای هوش تجاری مایکروسافت wtlab2021

    1.250.000

    فایلهای ویدئویی ارایه شده در wtlab2021 – کارگاه آشنایی با ابزارهای هوش تجاری مایکروسافت