Ijaz: An Operational system for single-document summarization of Persian news texts

چکیده :
رشد سریع اسناد منتشر شده در وب ، درخواست های جدیدی برای پردازش ، طبقه بندی و بازیابی اطلاعات ایجاد کرده است. بنابراین ، استفاده از ابزارهای پردازش زبان طبیعی در سراسر جهان افزایش یافته است. خلاصه سازی خودکار به عنوان هسته طیف گسترده ای از ابزارهای پردازش متن مانند سیستم های تصمیم گیری ، سیستم های پاسخگویی ، موتورهای جستجو و غیره شناخته می شود و همیشه به عنوان یک موضوع مهم در علوم کامپیوتر مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله “ایجاز” را معرفی کرده است ، سیستم جمع بندی متن ، برای اسناد فارسی بدین منظور ، ابتدا آثار مرتبط در این زمینه ، به ویژه برای خلاصه سازی متن فارسی را مرور می کنیم. سپس ما استفاده از برخی ویژگی های م effectiveثر جدید را برای بهبود سیستم جمع بندی پیشنهادی بررسی می کنیم. همچنین برای اولین بار ، با استفاده از یک مجموعه بزرگ و ابزارهای استاندارد ارزیابی ، روش پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفته و با سایر رویکردهای موجود برای متن فارسی مقایسه شده است. نتایج این ارزیابی ها قابل توجه است.
لینک دانلود مقاله