مشاوره پژوهشی و ایجاد انباره داده و داده کاوی کلمات

معرفی پروژه

کارفرما: سازمان فاوا شهرداری مشهد
شروع: شهریور 1393 – پایان: اسفند 1394تاریخ اجرا

1393