ارزیابی کیفیت داده های شرکت پست

در این پروژه، داده های شرکت پست از نظر کیفیت داده مورد ارزیابی قرار گرفت. با طراحی و پیاده سازی یک اپ تحت وب، داده ها پس از بارگذاری از نظر ابعاد کیفیتی چون کامل بودن، صحت و معتبر بودن مورد ارزیابی قرار گرفته و میزان کیفیت گزارش میشود.