کنفرانس ICDM

کنفرانس ICDM که مخفف IEEE International Conference on Data Mining است، در رتبه سومین کنفرانس ها از نظر h5-index قرار دارد.