ارائه یک رویکرد فضایی برای انتزاع مدل فرآیند دریافت و تحویل بسته

این مقاله کنفرانسی که در پنجمين همايش ملی پيشرفت های معماری سازمانی پذیرش شده است توانسته عنوان مقاله برتر را به خود اختصاص دهد.

جناب آقای یاسر صالح آبادی، سرکارخانم دکتر بهشید بهکمال و جناب آقای مصطفی میرزایی نویسندگان این مقاله هستند