بایگانی دسته‌ی: پایان نامه های داده کاوی

پایان نامه دکتری

عنوان: ارائه رویکردی مبتنی بر سنجه برای ارزیابی کیفیت مجموعه داده های پیوندی پیش از انتشار استاد راهنما: دکتر محسن کاهانی چکیده پایان نامه خانم دکتر بهکمال: هدف اصلي دادههاي پيوندي، تحقق وب معنايي و استخراج دانش از طريق پيوند دادن دادههاي موجود روي وب ميباشد. يكي از موانع دستيابي به اين هدف، وجود مشكلات […]