بایگانی دسته‌ی: کنفرانس های پردزاش زبان طبیعی و وب معنایی

کنفرانس LREC

موضوعات داغ برای LREC 2020 منابع کمتر و منابع در خطر انقراض توجه ویژه ای به زبانهای کم منابع و در معرض خطر خواهد شد: انتظار می رود LREC2020 زمینه فعالیتهایی را برای حمایت از زبانهای بومی فراهم کند که بر اساس سال بین المللی زبانهای بومی سازمان ملل متحد/یونسکو در سال 2019 جشن گرفته […]