بایگانی دسته‌ی: پایان نامه های پردازش زبان طبیعی وب معنایی

ارائه رهيافتي جديد براي توليد پيكره موازي انگليسي-فارسي

چكيده: در اين پژوهش، براي اولين بار مدلي تركيبي براي تراز بندی جملات، جهت ساخت پيکره‌هاي موازي انگليسي-فارسي ارائه شده است. در حالت کلي چارچوب روش پيشنهادي، غير وابسته به زبان‌های مبدأ و مقصد بوده و از آن می‌توان براي توليد پيکره‌هاي موازي، براي هر جفت زبان ديگر، نيز استفاده کرد. نتايج بدست آمده از […]