فردوس نت

معرفی پروژه

فردوس‌نت شامل يک مجموعه لغت فارسی است که هر لغت در يک گروه هم‌خانواده که به يک مفهوم اشاره دارند، قرار می‌گيرد. همچنين روابط سلسله‌مراتبی و معنايی مختلف بين اين گروه‌های مفاهيم تشکيل می‌شود. برای اولين بار شکه واژگان برای زبان انگليسی طراحی و متنتشر شده است. ایده اصلی این پروژه بر این محور استوار است که مفاهیم و موجودات پیرامون ما دربین زبان‌های مختلف یکسان می‌باشند. بنابراین درصورتی که ما بتوانیم برای هر کلمه انگلیسی، ترجمه مناسب آن در زبان فارسی برای گروه مفاهیم بکار رفته در آنرا پیدا کنیم، ضمن اینکه می‌توانیم گروه‌های مفاهیم فارسی را تا حد زیادی بصورت خودکار تولید کنیم، می‌توانیم از روابطی که بین این گروه‌های مفاهیم در زبان انگلیسی تعریف شده است، نیز استفاده نماییم. چرا که این روابط در زبان فارسی هم برقرار می‌باشند و درحقیقت مفاهیم و موجودیتها و روابط بین آنها مستقل از زبان هستند.

اعضای پروژه

آصف پورمعصومی
احسان عسکریان
زمینه پژوهشی

تاریخ اجرا
1391