مشاوره پژوه شی و ایجاد انباره داده و داده

کارفرما: سازمان فاوا شهرداری مشهد
شروع: شهریور 1393 – پایان: اسفند 1394

 

اعضای پروژه

  •  دکتر بهشید بهکمال
  •  دکتر آصف پورمعصومی
  •  دکتر احسان عسکریان
  •  مهندس اعظم فیض نیا