کنفرانس WSDM

کنفرانس WSDM که مخفف ACM International Conference on Web Search and Data Mining است، در رتبه دومین کنفرانس ها از نظر h5-index است. شما میتوانید در کانال آپارات ما به این آدرس ارائه آقای رامین رضوانی را در معرفی این کنفرانس مشاهده نمایید.