کنفرانس ACM SIGKDD

کنفرانس ACM SIGKDD که مخفف مخفف Knowledge Discovery and Data Mining است، از مشهورترین کنفرانس های حوزه داده کاوی است که بیشترین h5-index را در بین سایر کنفرانس ها دارد.

شما میتوانید در کانال آپارات ما به این آدرس ارائه خانم مریم کرابی را در معرفی این کنفرانس مشاهده نمایید.