بایگانی دسته‌ی: ژورنالهای پردزاش زبان طبیعی و وب معنایی

ژورنال Computer Speech & Language

Computer Speech & Language گزارش هایی از تحقیقات اصلی مربوط به شناخت ، درک ، تولید ، کدگذاری و استخراج گفتار و زبان را منتشر می کند. علوم گفتار و زبان سابقه ای طولانی دارند ، اما اخیراً اجرای گسترده و آزمایش مدل های پیچیده گفتار و پردازش زبان امکان پذیر شده است. چنین تحقیقی […]

Computer Speech & Language (Jurnal)

Computer Speech & Language publishes reports of original research related to the recognition, understanding, production, coding and mining of speech and language. The speech and language sciences have a long history, but it is only relatively recently that large-scale implementation of and experimentation with complex models of speech and language processing has become feasible. Such […]

Computational Linguistics (ژورنال)

زبان شناسی رایانه ای طولانی ترین نشریه است که منحصراً به ویژگی های محاسباتی و ریاضی زبان و طراحی و تحلیل سیستم های پردازش زبان طبیعی اختصاص یافته است. این فصلنامه بسیار مورد توجه زبان شناسان دانشگاهی و صنعتی ، زبان شناسان محاسباتی ، محققان هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی ، دانشمندان شناختی ، متخصصان […]

Computational Linguistics (journal)

Computational Linguistics is the longest-running publication devoted exclusively to the computational and mathematical properties of language and the design and analysis of natural language processing systems. This highly regarded quarterly offers university and industry linguists, computational linguists, artificial intelligence and machine learning investigators, cognitive scientists, speech specialists, and philosophers the latest information about the computational […]